لیست قیمت پوش فیت سایلنت پلی ران

قیمت سایلنت پلی ران

لیست قیمت پوش فیت سایلنت پلی ران

 

ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال)
۱ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰ ۵۰ ۱۴۱,۳۵۰
۲ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۵۰ ۱۸۹,۹۵۰
۳ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۵۰ ۲۹۵,۴۸۰
۴ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۵۰ ۵۵۶,۲۶۰
۵ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۵۰ ۷۸۷,۶۲۰
۶ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰ ۷۰ ۱۶۹,۱۱۰
۷ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۷۰ ۲۹۴,۲۴۰
۸ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۷۰ ۴۹۷,۷۶۰
۹ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۷۰ ۹۷۳,۸۴۰
۱۰ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۷۰ ۱,۴۰۳,۴۸۰
۱۱ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰ ۱۰۰ ۳۵۷,۷۰۰
۱۲ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۰۰ ۵۶۶,۰۹۰
۱۳ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱۹,۸۲۰
۱۴ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۰۰ ۱,۷۴۴,۹۶۰
۱۵ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۰۰ ۲,۵۴۷,۵۷۰
۱۶ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰ ۱۲۵ ۳۸۴,۷۸۰
۱۷ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۲۵ ۷۴۸,۱۷۰
۱۸ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۲۵ ۱,۳۵۴,۶۸۰
۱۹ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۲۵ ۲,۵۲۳,۹۹۰
۲۰ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۲۵ ۳,۴۵۸,۰۵۰
۲۱ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰ ۱۶۰ ۶۸۷,۱۸۰
۲۲ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۶۰ ۱,۱۴۵,۱۵۰
۲۳ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۶۰ ۲,۶۹۵,۱۵۰
۲۴ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۶۰ ۴,۰۴۶,۶۳۰
۲۵ لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۶۰ ۶,۰۷۰,۰۹۰
۲۶ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۵۰ ۲۴۲,۸۲۰
۲۷ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۵۰ ۳۳۳,۳۸۰
۲۸ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۵۰ ۵۸۹,۸۸۰
۲۹ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۵۰ ۸۳۶,۶۲۰
۳۰ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۷۰ ۳۲۲,۵۵۰
۳۱ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۷۰ ۵۳۵,۵۳۰
۳۲ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۷۰ ۱,۰۱۴,۲۰۰
۳۳ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۷۰ ۱,۵۲۶,۸۱۰
۳۴ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۰۰ ۶۴۳,۹۸۰
۳۵ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸۷,۵۸۰
۳۶ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۰۰ ۱,۷۹۵,۹۶۰
۳۷ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۰۰ ۲,۷۱۴,۰۳۰
۳۸ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۲۵ ۸۲۰,۷۳۰
۳۹ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۲۵ ۱,۵۲۱,۳۷۰
۴۰ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۲۵ ۲,۶۲۳,۸۹۰
۴۱ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۲۵ ۳,۵۴۳,۶۲۰
۴۲ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۵۰ ۱۶۰ ۱,۲۲۱,۲۸۰
۴۳ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۱۰۰ ۱۶۰ ۲,۷۷۳,۶۲۰
۴۴ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۲۰۰ ۱۶۰ ۴,۳۱۵,۶۸۰
۴۵ لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران سانتی متری ۳۰۰ ۱۶۰ ۶,۴۷۳,۲۶۰
۴۶ زانو کوتاه ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۱۱,۱۹۰
۴۷ زانو کوتاه ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۲۲۵,۶۲۰
۴۸ زانو بلند ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۵۳,۱۹۰
۴۹ زانو بلند ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۶۴۷,۰۴۰
۵۰ زانو سوکت بلند ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۳۴,۱۴۰
۵۱ زانو سوکت بلند ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۲۵۷,۴۴۰
۵۲ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۵۰ ۹۲,۸۴۰
۵۳ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۷۰ ۱۹۳,۸۰۰
۵۴ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۱۰۰ ۴۰۶,۴۶۰
۵۵ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۱۲۵ ۵۸۷,۱۰۰
۵۶ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۱۶۰ ۱,۲۰۸,۳۴۰
۵۷ زانو ۴۵ درجه پوش فیت سالینت پلیران ۲۰۰ ۱۱,۱۸۱,۶۹۰
۵۸ زانو سوکت بلند ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۵۲۵,۷۷۰
۵۹ زانو ۳۰ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۳۹۹,۷۷۰
۶۰ سه راه ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۳۷,۵۷۰
۶۱ سه راه ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۷۲۴,۴۳۰
۶۲ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۸۵,۳۴۰
۶۳ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۴۰۰,۳۲۰
۶۴ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۹۰۳,۷۰۰
۶۵ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵ ۱,۲۷۹,۸۴۰
۶۶ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۶۰ ۲,۷۲۴,۷۱۰
۶۷ سه راه ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۲۰۰ ۲۰,۲۶۶,۳۵۰
۶۸ سه راه تبدیل ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰*۵۰ ۲۷۳,۱۶۰
۶۹ سه راه تبدیل ۸۷ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰*۵۰ ۵۰۷,۲۷۰
۷۰ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰*۵۰ ۲۹۴,۸۰۰
۷۱ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰*۵۰ ۵۵۰,۳۹۰
۷۲ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰*۷۰ ۶۴۴,۴۷۰
۷۳ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵*۱۰۰ ۱,۰۷۸,۴۹۰
۷۴ سه راه تبدیل ۴۵ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۶۰*۱۰۰ ۱,۷۸۵,۰۲۰
۷۵ سه راه بازدید ۹۰ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۳۶۵,۴۰۰
۷۶ سه راه بازدید ۹۰ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۶۷۴,۵۷۰
۷۷ سه راه بازدید ۹۰ درجه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵ ۹۸۱,۱۲۰
۷۸ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰*۵۰ ۱۶۹,۸۳۰
۷۹ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰*۵۰ ۲۷۲,۸۳۰
۸۰ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰*۷۰ ۲۹۶,۹۰۰
۸۱ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵*۱۰۰ ۴۱۸,۸۶۰
۸۲ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۱۶۰*۱۲۵ ۷۸۹,۴۸۰
۸۳ تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران ۲۰۰*۱۶۰ ۱۱,۶۳۳,۷۰۰
۸۴ رابط پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۰۵,۴۴۰
۸۵ رابط پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۱۶۶,۱۳۰
۸۶ رابط پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۳۴۹,۷۶۰
۸۷ رابط پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵ ۴۷۱,۵۶۰
۸۸ درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۴,۱۴۰
۸۹ درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۵۰,۸۱۰
۹۰ درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۸۸,۹۱۰
۹۱ درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵ ۱۰۷,۹۷۰
۹۲ درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران ۱۶۰ ۱۸۶,۷۱۰
۹۳ سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۶۹,۴۸۰
۹۴ سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۳۹۸,۴۲۰
۹۵ سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۱,۱۵۷,۴۸۰
۹۶ سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۱۱,۶۷۰
۹۷ سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۳۴۰,۶۱۰
۹۸ سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۹۹۹,۸۹۰
۹۹ سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۱,۵۶۲,۷۵۰
۱۰۰ سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۲,۱۵۷,۱۰۰
۱۰۱ عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۱۷۰,۴۴۰
۱۰۲ عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۴۰۵,۳۸۰
۱۰۳ عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۹۰۸,۸۸۰
۱۰۴ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۰۱,۱۹۰
۱۰۵ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۷۰ ۲۲۹,۷۵۰
۱۰۶ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۱۰۰ ۴۰۲,۲۹۰
۱۰۷ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۱۲۵ ۵۵۰,۰۲۰
۱۰۸ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران ۱۶۰ ۶۸۷,۵۵۰
۱۰۹ کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۲۹۳,۹۰۰
۱۱۰ کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده ۵۰ ۵۰۱,۹۹۰
۱۱۱ کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران ۵۰ ۳۱۷,۵۳۰
۱۱۲ کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده ۵۰ ۵۰۱,۹۹۰
۱۱۳ بست سقفی پلیران ۴۰ ۴۷,۴۲۰
۱۱۴ بست سقفی پلیران ۵۰ ۹۰,۱۵۰
۱۱۵ بست سقفی پلیران ۷۰ ۱۲۱,۴۵۰
۱۱۶ بست سقفی پلیران ۱۰۰ ۱۵۳,۳۳۰
۱۱۷ بست سقفی پلیران ۱۲۵ ۲۴۸,۸۸۰
۱۱۸ بست سقفی پلیران ۱۶۰ ۲۸۹,۴۱۰
۱۱۹ بست دیواری پلیران ۵۰ ۸۱,۹۱۰
۱۲۰ بست دیواری پلیران ۷۰ ۱۱۲,۵۶۰
۱۲۱ بست دیواری پلیران ۱۰۰ ۱۴۲,۹۸۰
۱۲۲ بست دیواری پلیران ۱۲۵ ۲۲۲,۷۲۰
۱۲۳ بست دیواری پلیران ۱۶۰ ۲۵۸,۷۲۰

 

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *